جدول زمانی

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر فلاحیان
08.00 - 14.00
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکنفلوشیپ از آمریکا

سونوگرافی
خانم دکتر حسنی
09.00 - 14.00
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر نور محمد
08.00 - 15.00
متخصص رادیولوژی

سونوگرافی
آقای دکتر حکیمی
09.00 - 14.00
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر فلاحیان
08.00 - 14.00
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکنفلوشیپ از آمریکا

سونوگرافی
آقای دکتر حسینی
09.00 - 14.00
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر فلاحیان
08.00 - 14.00
متخصص رادیولوژی

سونوگرافی
خانم دکتر نیرومند
10.00 - 14.00
متخصص رادیولوژی
09.00 - 10.00
سونوگرافی
خانم دکتر مژدکانلو
09.00 - 13.00
متخصص رادیولوژی

اِم آر آی و سی تی اسکن
اقای دکتر نور محمد
12.00 - 16.00
متخصص رادیولوژی

سونوگرافی
خانم دکتر حسنی
15.00 - 19.00
متخصص رادیولوژی

اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر شکارچی
16.00 - 22.00
متخصص رادیولوژی
10.00 - 11.00
بیوپسی
خانم دکتر علاقه بند
10.00 - 13.00
متخصص رادیولوژی
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر شهیدی
14.00 - 23.00
متخصص رادیولوژی

سونوگرافی
خانم دکتر رحیمی
17.00 - 23.59
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر شهیدی
14.00 - 23.00
متخصص رادیولوژی

سونوگرافی
خانم دکتر حسنی
15.00 - 19.00
متخصص رادیولوژِی
15.00 - 16.00
سونوگرافی
خانم دکتر حسنی
15.00 - 21.00
متخصص رادیولوژی

اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر شکارچی
16.00 - 22.00
متخصص رادیولوژی
16.00 - 17.00
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر شهیدی
16.00 - 23.00
متخصص رادیولوژی

سونوگرافی
خانم دکتر رحیمی
17.00 - 20.00
متخصص رادیولوژِی
بیوپسی
آقای دکتر زارعی
16.00 - 21.00
متخصص رادیولوژی

سونوگرافی
آقای دکتر زارعی
16.00 - 21.00
متخصص رادیولوژی
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
09.00 - 10.00
سونوگرافی
خانم دکتر حسنی
09.00 - 14.00
متخصص رادیولوژی
سونوگرافی
آقای دکتر حکیمی
09.00 - 14.00
متخصص رادیولوژی
سونوگرافی
آقای دکتر حسینی
09.00 - 14.00
متخصص رادیولوژی
سونوگرافی
خانم دکتر مژدکانلو
09.00 - 13.00
متخصص رادیولوژی
10.00 - 11.00
سونوگرافی
خانم دکتر نیرومند
10.00 - 14.00
متخصص رادیولوژی
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
سونوگرافی
خانم دکتر حسنی
15.00 - 21.00
متخصص رادیولوژی
سونوگرافی
خانم دکتر حسنی
15.00 - 19.00
متخصص رادیولوژِی
سونوگرافی
خانم دکتر حسنی
15.00 - 19.00
متخصص رادیولوژی
16.00 - 17.00
سونوگرافی
آقای دکتر زارعی
16.00 - 21.00
متخصص رادیولوژی
17.00 - 18.00
سونوگرافی
خانم دکتر رحیمی
17.00 - 23.59
متخصص رادیولوژی
سونوگرافی
خانم دکتر رحیمی
17.00 - 20.00
متخصص رادیولوژِی
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر فلاحیان
08.00 - 14.00
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکنفلوشیپ از آمریکا
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر نور محمد
08.00 - 15.00
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر فلاحیان
08.00 - 14.00
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکنفلوشیپ از آمریکا
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر فلاحیان
08.00 - 14.00
متخصص رادیولوژی
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
اِم آر آی و سی تی اسکن
اقای دکتر نور محمد
12.00 - 16.00
متخصص رادیولوژی
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر شهیدی
14.00 - 23.00
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر شهیدی
14.00 - 23.00
متخصص رادیولوژی
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر شکارچی
16.00 - 22.00
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر شکارچی
16.00 - 22.00
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکن
آقای دکتر شهیدی
16.00 - 23.00
متخصص رادیولوژی
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
10.00 - 11.00
بیوپسی
خانم دکتر علاقه بند
10.00 - 13.00
متخصص رادیولوژی
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
بیوپسی
آقای دکتر زارعی
16.00 - 21.00
متخصص رادیولوژی
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

پنج شنبه

No events available!
EnglishIran